Rekisteriseloste

 

Henkilörekisteriseloste

Freedom Rahoitus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 7.5.2008. Viimeksi päivitetty 27.7.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Freedom Rahoitus Oy, Y-tunnus 2207313-9, Mikonkatu 15 B, 00100 Helsinki 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Tuomas Riski
Sähköposti: asiakaspalvelu@freedomrahoitus.fi
Puh: 09-42 41 44 00
Osoite: Mikonkatu 15 B, 00100 Helsinki 

3. Rekisterin nimi

Freedom Rahoitus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaan antaman palvelupyynnön vuoksi asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Freedom Rahoitus Oy:n verkkopalvelussa, jossa asiakas voi jättää hakemuksen ja vastaanottaa laina- ja muita rahoitusalan tuotteita koskevia tarjouksia Freedom Rahoitus Oy:n yhteistyökumppaneilta. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. 

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän palveluiden suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa rajoissa.

Rekisterin henkilötietoja käytetään myös Freedom Rahoitus Oy:n asiakaspalvelun hoitamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä mahdollisten reklamointien hallinnointiin ja hoitamiseen sekä sisäisiin markkinointi- ja asiakasanalyyseihin ja markkinointitutkimuksiin.

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköisten palveluidemme muokkaamiseen käyttäjälle yksilöidyiksi eri sivustoillamme (kuten www.zmarta.fi). 

Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös Freedom Rahoitus Oy:n oman liiketoiminnan edelleen kehittämiseen.

Henkilötunnusta käytetään vain luottoa koskevan hakemuksen käsittelemiseksi ja kuten laki sallii.

Jos et anna tietoja, jotka on merkitty pakollisiksi tietoja pyydettäessä, Freedom Rahoitus Oy ei voi välttämättä toimittaa sinulle palveluita.

Jotkin Freedom Rahoitus Oy:n palvelut voivat edellyttää erityisiä ehtoja henkilötietojen käsittelyyn. Niistä tiedotetaan käyttäjää ja hyväksyntää niihin pyydetään käyttäjältä sen yhteydessä, kun käyttäjä käyttää palveluita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista ja markkinoinnin kohteista:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät tiedot

Etu- ja sukunimet
Henkilötunnus
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Kansalaisuus
Siviilisääty
Asumistiedot
Asepalvelustiedot (jos henkilö alle 30 vuotias mies)
Tulo- ja menotiedot
Työsuhdetiedot
Pankkiyhteystiedot
Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Asiakkaan antama palaute ja reklamaatiot

Asiakkaan käyttäjätunnukset ja salasanat Freedom Rahoitus Oy:n palveluissa

Asiakkaan käyttämän päätelaitteen IP-osoite sekä evästeet

Asiakkaan ja Freedom Rahoitus Oy:n käymän puhelinkeskustelun sisältö
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot koskien rekisterinpitäjän palvelujen kannalta olennaisia seikkoja

 

5.2 Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat tiedot:

Etu- ja sukunimet
Henkilötunnus
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Kansalaisuus
Siviilisääty
Asumistiedot
Asepalvelustiedot (jos henkilö alle 30 vuotias mies)
Tulo- ja menotiedot
Työsuhdetiedot
Pankkiyhteystiedot
Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Asiakkaan antama palaute ja reklamaatiot

Asiakkaan käyttäjätunnukset ja salasanat Freedom Rahoitus Oy:n palveluissa

Asiakkaan käyttämän päätelaitteen IP-osoite sekä evästeet

Asiakkaan ja Freedom Rahoitus Oy:n käymän puhelinkeskustelun sisältö
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot koskien rekisterinpitäjän palvelujen kannalta olennaisia seikkoja

5.3 Hakemusta koskevat tiedot

Tuotetyyppi ja muita tuotetta koskevia tietoja
Pankkiyhteystiedot
Maksuhäiriötiedot

5.4 Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohteena olevaa henkilöä koskevat tiedot

Etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero(t)
Sähköpostiosoite
Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

- Rekisteröidyltä itseltään tiedustelemalla ja rekisteröidyn käyttäessä Freedom Rahoitus Oy:n eri web-sivuja sekä internetsivujen kautta, sekä paperilla ja puhelimitse.
- Dun & Bradstreet Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n, sekä Bisnode Finland Oy:n ylläpitämistä luottotietorekistereistä luottotietojen tarkastamiseksi
- Väestötietorekisteristä (tietoja henkilöturvatunnuksen varmistamiseksi sekä osoitetietojen päivitystarkoituksissa)
-  Lain määräämistä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

- Rahoituslaitoksilta potentiaalisissa asiakkuustilanteissa, rahoituslaitosten tiedustellessa.
- Rekisteröidyn työnantajalta. Vastuullisessa luotonmyönnössä voidaan tiedustella mahdollisesti myös työsuhdetta koskevia tietoja.  

7. Tietojen luovutus

Freedom Rahoitus Oy voi luovuttaa tietoja vain lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Luovutettavia tietoja ovat enintään seuraavat henkilötiedot: 

Viranomaisen tiedustelussa luovutetaan kaikki viranomaisen määräämät tiedot.

Luotonantajille luovutetaan hakijan ilmoittamat tiedot vastuullisen luotonmyöntöpolitiikan mukaisesti, sekä työnantajaa koskevat tiedot luotonmyöntäjän niin halutessaan. Lisäksi luottotietoselvitystä varten henkilötiedot paljastetaan luottotietoyhtiölle tarkoituksena tarkastaa, voidaanko luotto myöntää. Lisäksi Freedom Rahoitus Oy luovuttaa tietoja niille luotonantajayhtiöille, joilta luottoja hakeva Freedom Rahoitus Oy:n asiakas voisi mahdollisesti saada luoton.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Freedom Rahoitus Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

 

8. Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

Freedom Rahoitus Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes sähköisessä muodossa. 

9. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin että IT-järjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan, lukitukset ja murtohälytinjärjestelmät. IT-järjestelmät on suojattu haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla, palomuuriohjelmistolla, käyttäjähallinnalla sekä muilla nykyaikaisilla keinoilla. Rekisterinpitäjän henkilöstöä koulutetaan käsittelemään henkilötietoja oikein. Rekisterinpitäjällä on voimassa olevat sisäiset politiikat ja määräykset koskien henkilötietojen oikeaa käsittelyä.

Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. 

Verkkosivustossa tietoja suojataan salakirjoitetulla SSL-yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot lain tarkoittamalla tavalla. 

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta lain tarkoittamalla tavalla.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.